قوانین و مقررات

کاربران دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی ملزم به رعایت قوانین ربات ها هستند.


کلیه فعالیت های کاربران بر عهده آن هاست و این سایت مسئولیتی بابت این امر بر عهده نمیگیرد.


کاربران میبایست جهت بهتر شدن فعالیت های ود، از پراکسی استفاده کنند.


هزینه استفاده از سرویس صرفا پس از 24 ساعت قابل استرداد است.